Statut PTZS T A T U T

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO

im. Michała Oczapowskiego

 

I. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Towarzystwa

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego”,

2. Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa.

3. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym zarejestrowanym i działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
5. Towarzystwo ma prawo powoływać Koła, Sekcje i Komisje Problemowe.

6. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z profilem swego działania według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 2

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 3

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Towarzystwo ma prawo do posiadania odznaki członkowskiej i legitymacji członkowskiej uzyskanych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów Odznaki Honorowej.

2. Odznakę Honorową nadaje Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

 

II. Cele i środki działania

§ 5

Towarzystwo ma na celu współdziałanie w rozwoju nauk i popularyzacji wiedzy zootechnicznej.

§ 6

Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:

1. Organizowanie naukowych zjazdów, sesji, a także zebrań dyskusyjnych.

2. Opracowywanie i wydawanie publikacji z dziedziny nauk zootechnicznych.

3. Inicjowanie i podejmowanie opracowań dotyczących udziału polskiej nauki w rozwoju nauk zootechnicznych.

4. Podejmowanie w miarę możliwości prac naukowo-badawczych przez powołane do tego celu komisje i zespoły robocze.

5. Organizowanie zespołów rzeczoznawców celem opracowywania opinii i orzeczeń w zakresie hodowli i produkcji zwierzęcej na zamówienie właściwych władz i instytucji lub z inicjatywy własnej.

6. Współpracę i utrzymanie łączności z pokrewnymi towarzystwami w kraju i zagranicą oraz praktyką zootechniczną.

7. Wspieranie studenckiego ruchu naukowego.

8. Podejmowanie innych prac zgodnych z celami i statutem Towarzystwa.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 8

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba mająca wyższe wykształcenie, przygotowanie zawodowe w zakresie nauk zootechnicznych bądź pokrewnych. W przypadkach szczególnych możliwe jest przyjęcie kandydatów także o innych kwalifikacjach.

§ 9

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zajmująca się naukową lub praktyczną działalnością w zakresie hodowli lub produkcji zwierzęcej, popierająca materialnie działalność Towarzystwa przez opłacanie składek w wysokości co najmniej obowiązującej.

2. Członek – osoba prawna działa przez swego przedstawiciela.

§ 10

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd większością głosów na podstawie pisemnego zgłoszenia, popartego przez dwóch członków Towarzystwa i Przewodniczącego Koła.

§ 11

1. Członkostwo honorowe może być nadane członkowi zwyczajnemu lub osobie fizycznej nie będącej członkiem Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa powziętego większością 2/3 głosów obecnych członków.

2. Członkostwo honorowe może być nadane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie zootechniki lub wydatne przyczynienie się do rozwoju Towarzystwa.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek.

§ 12

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1. Uczestniczenia w zjazdach, sesjach i zebraniach naukowych Towarzystwa.

2. Otrzymywania odpłatnie lub nieodpłatnie publikacji wydawanych przez Towarzystwo.

3. Wglądu do sprawozdań z działalności Towarzystwa.

4. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa z czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 13

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

1. Należenia do jednego z Kół i uczestniczenia w pracach jednej lub kilku sekcji.

2. Przestrzegania statutu i regulaminu oraz wypełniania obowiązków i funkcji wynikających z uchwał władz Towarzystwa.

3. Regularnego opłacania na rzecz Towarzystwa składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez władze Towarzystwa.

§ 14

Przynależność do Towarzystwa wygasa w przypadku:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego Towarzystwa.

2. Skreślenia z rejestru członków uchwałą podjętą przez Zarząd Główny z powodu nie uczestniczenia w pracach Towarzystwa, bądź nie opłacania składek przez okres dwóch lat, pomimo uprzedniego upomnienia na piśmie.

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego na skutek:

a) skazania prawomocnym wyrokiem sądu RP na karę dodatkową utraty praw publicznych,

b) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,

c) wniosku Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

§ 15

1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty zawiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie, prawa członka ulegają zawieszeniu.

2. Członków honorowych członkostwa pozbawia Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.

 

IV. Władze Towarzystwa

§ 16

1. Władzami Towarzystwa są:

-   Walne Zebranie Członków Towarzystwa

-.  Zarząd Główny

-   Komisja Rewizyjna

-   Sąd Koleżeński

2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 3 lata.

3. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków z wyjątkiem spraw, co do których Statut stanowi inaczej. W odniesieniu do Walnego Zebrania Członków w przypadku braku quorum w pierwszym terminie następne zebranie odbywa się w 30 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbą uczestniczących w nim członków.

4. Wszystkie funkcje pełnione we władzach Towarzystwa są honorowe.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

3. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd.

4. W trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie Członków Towarzystwa
zwoływane jest w uzasadnionych przypadkach z inicjatywy:

a) Zarządu Głównego

b) Komisji Rewizyjnej

c) 1/5 członków Towarzystwa

d) co najmniej 2 Kół Towarzystwa na podstawie uchwały co najmniej 2/3 ich członków.

5. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty jego zażądania.

6. Członkowie Towarzystwa powinni być zawiadomieni na piśmie o Walnym Zebraniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

7. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest ważne bez względu na liczbę członków, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 16 ust. 3. Nie dotyczy to Walnego Zebrania, które ma stanowić o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa.

8. Do zadań Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:

1. Wytyczanie kierunków prac Towarzystwa.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

3. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Uchwalenie zasad i regulaminów wyboru władz Towarzystwa.  

5. Uchwalenie wysokości rocznych składek członkowskich, przy czym Walne Zebranie może upoważnić Zarząd Towarzystwa do podejmowania uchwał w tym względzie.

6. Uchwalenie zasad polityki finansowej na okres kadencji Zarządu oraz decydowanie w sprawach majątku Towarzystwa.

7. Rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Towarzystwa.

10. Rozpatrywanie i uchwalanie przedłożonych przez Zarząd lub specjalnie powołaną Komisję regulaminów pracy, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Regulaminy innych Komisji uchwala Zarząd Główny.

11. Nadawanie Godności Członka Honorowego Towarzystwa i podejmowanie uchwał o pozbawieniu Członkostwa Honorowego oraz uchwalanie regulaminów nadawania Członkostwa Honorowego i Odznaki Honorowej Towarzystwa.

12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zastąpione przez Zebranie delegatów, jeżeli liczba członków Towarzystwa przekracza 1000 osób. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.

2. Delegaci są wybierani na Ogólnych Zebraniach Członków Kół Towarzystwa w liczbie 1 delegat na każdych 10-ciu członków Koła.

3. Kadencja delegatów trwa od ich wyboru do zebrania delegatów i zakończenia wyboru Władz Towarzystwa.

§ 19

1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z członków w liczbie odpowiadającej podwójnej liczbie Kół oraz 2 zastępców członków.

2. W skład Zarządu wchodzą osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa oraz Przewodniczący Kół.

3. Zarząd czuwa nad wykonaniem zadań Towarzystwa w myśl Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania.

4. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, jeden lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik i jego zastępca oraz z głosem doradczym Dyrektor biura Towarzystwa. Kandydatów do Prezydium w pierwszej kolejności zgłasza Prezes.

5. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu Głównego Towarzystwa, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Prezydium, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

6. Zarząd Towarzystwa reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, kieruje całokształtem jego działalności merytorycznej, a także prowadzi i odpowiada za finansową stronę działalności Towarzystwa.

7. Członkowie Zarządu Głównego ustalają między sobą podział funkcji oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności.

8. Zarząd Główny zbiera się co najmniej dwa razy w roku, a jego zebrania zwołuje Prezes Towarzystwa.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola merytorycznej działalności i gospodarki Towarzystwa oraz czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania. Przynajmniej raz na rok Komisja Rewizyjna kontroluje księgi rachunkowe, dowody kasowe i kasę Towarzystwa pod kątem celowości zużycia środków finansowych.

4. Komisja Rewizyjna obowiązana jest przedstawić zarządowi wnioski z dokonanych kontroli, a Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swych czynności.

§ 21

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców członków. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa wynikłych na tle działalności w Towarzystwie lub skarg złożonych na członków Towarzystwa przez osoby trzecie. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zebranie.

2. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa złożone co najmniej na 2 miesiące przed terminem tego zebrania.

 

V. Komisje

§ 22

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwa Zarząd Główny może powoływać Komisje Problemowe, których zadania każdorazowo ustali Zarząd.

VI. Koła

§ 23

1. Towarzystwo może powołać Koła w akademickich rolniczych ośrodkach, gdy liczba członków Towarzystwa w tych ośrodkach przekracza 30 osób.

2. Władzami Kół są Zarządy wybierane co 3 lata przez Ogólne Zebranie Członków Koła w tym samym roku co wybory Zarządu Głównego.

3. Zarząd Koła składa się z 3 do 5 członków, w tym z przewodniczącego Koła wybieranego przez Ogólne Zebranie Członków Koła i sekretarza.

4. Działalność i zadania Zarządu Koła określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.

 

VII. Sekcje specjalistyczne

§ 24

W celu umożliwienia współpracy członkom posiadającym wspólne zainteresowania w obrębie Towarzystwa organizowane są Sekcje specjalistyczne, związane z hodowlą i produkcją poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich oraz problematyką ogólnozootechniczną. Zasady organizacji i działalności Sekcji określają regulaminy ustalone przez Zarząd Towarzystwa.

VIII. Zjazdy Naukowe Towarzystwa

§ 25

Towarzystwo organizuje ogólnokrajowe zjazdy naukowe, a ich charakter i częstotliwość określa uchwała Zarządu. Ponadto w Kołach organizowane są zebrania naukowe o charakterze referatowo-dyskusyjnym.

IX. Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 26

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27

Fundusze Towarzystwa pochodzą ze składek członkowskich, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz z ofiarności osób prawnych lub fizycznych.

§ 28

Postanowienia mające skutki prawne oraz dyspozycje pieniężne wymagają dla swej ważności podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika lub osób upoważnionych przez Zarząd.

§ 29

Wszelkie postanowienia Władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

X. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 30

1. W przypadku uchwał dotyczących zmian Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, w drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na liczbę członków biorących udział w zebraniu. W tych sprawach do ważności uchwał wymagana jest większość ¾ głosów.

2. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa na podstawie właściwej uchwały jego majątek przechodzi na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Towarzystwa.

3. W razie rozwiązania Towarzystwa przez Sąd o sposobie likwidacji i podzieleniu majątku decyduje Sąd.

___________________________________________

Statut został zatwierdzony przez Ogólne Zebranie Członków Towarzystwa w dniu 09 września 2013 roku.