Bezpieczeństwo żywności 

Forma i rodzaj studiów

Na kierunku bezpieczeństwo żywności prowadzone są studia stacjonarne pierwszego stopnia 3,5 - letnie inżynierskie.

 

Program studiów obejmuje kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii żywności i weterynaryjnych: botaniki i fizjologii roślin, zoologii i ekologii, fizjologii z anatomią zwierząt i człowieka, biofizyki, chemii i biochemii ogólnej i żywności, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mikrobiologii ogólnej i żywności, genetyki i biologii molekularnej, podstaw biotechnologii, ochrony środowiska, higieny oraz toksykologii surowców i żywności, żywienia człowieka, technologii przetwarzania surowców i żywności, analizy surowców i żywności, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki i w instytucjach związanych z oceną jakości żywności (laboratoria badawcze i kontrolne) oraz w służbach sanitarnych. Zna technologie produkcji i przetwarzania żywności, sposoby modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne, zagadnienia związane z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, zasady utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji poprzez stronę internetową uczelni oraz uiszczenie opłaty administracyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W ustalaniu rankingu kandydatów na kierunku bezpieczeństwo żywności bierze się pod uwagę następujące przedmioty rekrutacyjne: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, zasady elektronicznej rejestracji kandydatów, terminy składania dokumentów znajdziesz na stronie http://www.up.wroc.pl/kandydaci/.