Wydziałowy zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt
dr hab. Mariusz Korczyński

dr hab. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw.

dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

dr hab. Artur Kowalczyk, prof. nadzw.

dr Dariusz Łupicki

dr Tomasz Hikawczuk

osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt na WBiHZ

dr hab. Mariusz Korczyński

 

 Zadania wydziałowego zespołu doradczego do spraw dobrostanu zwierząt:

 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r. wydziałowy zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania:

1) udzielaniu porad:

a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,

b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,

c) w sprawie:

– znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,

– prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,

d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;

2) opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;

3) monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;

4) monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;

5) zgłaszaniu podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;

6) kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

7. Przy wykonywaniu zadań określonych w punkcie 1 zespołu doradczego do spraw dobrostanu zwierząt współpracuje z lekarzem weterynarii, z którym Wydział podpisał umowę;

8. Zespół sporządza dokumentację obejmującą w szczególności wskazanie działań, jakie zostały podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przy wykonywaniu zadań określonych w pkt 1,  przekazują ją podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1.

 

Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/628/1).
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1934/1)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/fe7cb7aeb78212849d01447b0ac305ef.pdf)

Zestawienie wzorów dokumentów wymaganych do ubiegania się o udzielenie zgody na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (strona BIP MNiSW) oraz inne wzory dokumentów:

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

 

Adres LKE:

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

www.iitd.pan.wroc.pl/pl/LKE/

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA UŚMIERCENIE ZWIERZĄT  pobierz