Inżynierskie_ZootechnikaStudia stacjonarne

Podanie o pracę inżynierską   pdf

Wzór pracy inżynierskiej   wejście

Procedura składania prac inżynierskich, przeprowadzania egzaminu inżynierskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście

 

Studia niestacjonarne

Podanie o pracę inżynierską   pdf

Wzór pracy inżynierskiej   wejście

Procedura składania prac inżynierskich, przeprowadzania egzaminu inżynierskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście

Wymagania merytoryczne prac inżynierskich na kierunku Zootechnika,  studia stacjonarne i niestacjonarne

Kryteria, którym powinna odpowiadać praca inżynierska (dyplomowa):

 • praca inżynierska ma być projektowa o charakterze:
  • analitycznym
  • ekonomicznym,
  • organizacyjnym,
  • technologicznym,
  • technicznym (np. projekt urządzenia, stanowiska, kojca itp.)
 • zakres prac inżynierskich:
  • warunki utrzymania zwierząt,
  • dobrostan zwierząt,
  • organizacja produkcji zwierzęcej,
  • technologia produkcji zwierzęcej,
  • surowce pochodzenia zwierzęcego,
  • analizy jakości surowców pochodzenia zwierzęcego,
  • analizy metod kontroli użytkowości, oceny wartości hodowlanej, selekcji itp.,
  • analiza żywienia zwierząt.
 • praca inżynierska powinna zawierać aspekt praktyczny.

Praca inżynierska powinna być oparta o:

 • piśmiennictwo i
 • badania laboratoryjne lub,
 • materiały zebrane podczas praktyki studenckiej lub,
 • materiały pochodzące z jednostek organizacyjnych związanych z rolnictwem lub,
 • materiały pochodzące z Katedr / Zakładów, w których wykonywana jest praca inżynierska.

Termin złożenia pracy inżynierskiej – ostatni dzień 10 tygodniowego semestru.

Tytuł planowanej pracy dyplomowej, uzgodniony z opiekunem pracy musi być zatwierdzany przez Dziekana do 15 maja bieżącego roku.

Oświadczenie studenta i opiekuna pracy – identyczne jak w pracy magisterskiej.

Wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej – identyczny jak w pracy magisterskiej.

Forma pracy inżynierskiej:

 • oprawiony druk (egzemplarz do akt w miękkiej oprawie, druk dwustronny)
   i zapis elektroniczny na płycie CD.

Limity liczby prac inżynierskich:

 • pracownicy z tytułem profesora i doktora habilitowanego – 6, 
 • adiunkci – 1 do 3 (za zgodą rady wydziału).

Liczba godzin przysługująca opiekunowi pracy inżynierskiej – 5.

Podanie o pracę inżynierską   pdf

Wzór pracy inżynierskiej   wejście

Procedura składania prac inżynierskich, przeprowadzania egzaminu inżynierskiego oraz wystawiana oceny końcowej na dyplomie   wejście