Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mlekaul. J. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław, tel./fax: 71 320 57 64

 

Kierownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Zachwieja

71 320 5765

andrzej.zachwieja@upwr.edu.pl


Sekretariat

 

 

 

71 320 5764  

 

 

Pracownicy

 

 

prof. dr hab. inż. Marian Kuczaj

71 320 5860

marian.kuczaj@upwr.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. nadzw.

71 320 5771

maciej.adamski@upwr.edu.pl

dr inż. Anna Zielak-Steciwko, adiunkt

71 320 5773

anna.zielak-steciwko@upwr.edu.pl

mgr inż. Maria Lenarska, specjalista

71-320-5847

maria.lenarska@upwr.edu.pl

mgr inż. Alicja Łoza, specjalista

71-320-5847

alicja.loza@upwr.edu.pl

mgr inż. Jowita Kaszuba, specjalista

71-320-5857

jowita.kaszuba@upwr.edu.pl

mgr inż. Daria Sołtysik, specjalista

71-320-5925

daria.owczarek@upwr.edu.pl

 

 

Nestorzy

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc, prof. zw., doktor multi h.c.

71 320 5762

tadeusz.szulc@upwr.edu.pl

prof. dr hab. Jerzy Juszczak, emerytowany prof. zw., doktor h.c.

 

 

prof. dr hab. Ryszard Ziemiński, emerytowany prof. zw.

 

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Hibner, emerytowany prof. nadzw.

 

 

prof. dr hab. Andrzej Filistowicz, emerytowany prof. zw.   andrzej.filistowicz@upwr.edu.pl
dr inż. Andrzej Tomaszewski, adiunkt    

 

 

 

 

Doktoranci

 

 

mgr inż. Alicja Mizera, e-mail: alicja.mizera@upwr.edu.pl; tel. kom. +48 731 854 508

mgr inż. Marta Kaliciak, e-mail: marta.kaliciak@upwr.edu.pl

mgr inż. Rachel Formella, tel. 71-320-5770, e-mail: rachela.formella@upwr.edu.pl

mgr inż. Edyta Wojtas, e-mail: edyta.wojtas@upwr.edu.pl

 

Godziny konsultacji  semestr zimowy 2016/2017

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Zachwieja

poniedziałek

środa

1100-1200

1100-1200

prof. dr hab. inż. Andrzej Filistowicz

środa

845-1045

prof. dr hab. inż. Marian Kuczaj

wtorek

środa

sobota

900-1000

900-1000

800 - 900

dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. nadzw.

wtorek

1000-1300

dr inż. Anna Zielak-Steciwko

poniedziałek

czwartek

1100-1200

1100-1200

 

Rys historyczny

Historia Zakładu sięga roku 1945, kiedy to w ramach Katedry Szczegółowej Hodowli i Nauki o Żywieniu Zwierząt utworzonej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, jej organizatorem i kierownikiem był prof. dr Tadeusz Konopiński. W 1952 r., na Wydziale Zootechnicznym, utworzony został Zakład Hodowli Bydła i Koni wchodzący w skład Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Kierownikiem Katedry i Zakładu do chwili odejścia na emeryturę był prof. Tadeusz Konopiński, następnie jego uczeń, wówczas docent dr hab. Jerzy Juszczak. W latach 1970-1982 Zakład Hodowli Bydła, Koni i Owiec, funkcjonował w ramach Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej. W 1982 r. powołana została samodzielna Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka. Funkcje kierowników pełnili kolejno: prof. dr hab. Jerzy Juszczak (do 1994 r.), prof. dr hab. Ryszard Ziemiński (do 2000 r. i 2004/2005), prof. dr hab. Aleksander Dobicki (do 2004 r.), prof. dr hab. Tadeusz Szulc, doktor multi h.c. ( 2005-2012), prof. dr hab. Andrzej Filistowicz (do 2013). Obecnie  kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Andrzej Zachwieja. Od roku 2002 Katedra jako Zakład weszła w skład utworzonego Instytutu Hodowli Zwierząt.

Główne kierunki badań kontynuowane w Zakładzie koncentrują się na zagadnieniach genetycznego i środowiskowego uwarunkowania cech użytkowych bydła, zastosowania metod doskonalenia genetycznego bydła oraz optymalizacji produkcji mleka i żywca wołowego, wykorzystania różnych metod krzyżowania oraz systemów odchowu cieląt z uwzględnieniem uwarunkowań ich odporności immunologicznej, a także genomiki, bioróżnorodności zwierząt i ochrony zasobów genowych zwierząt. Zakład współpracuje z ośrodkami zagranicznymi (Uniwersytetami: w Rostocku, Brnie, Czeskich Budziejowicach i Nitrze). Był organizatorem 18 konferencji naukowych. W Zakładzie zrealizowano 20 grantów KBN, ponadto jego pracownicy byli i są  wykonawcami kilkunastu grantów realizowanych przez inne jednostki naukowe.

Integralną częścią Zakładu, z nowoczesną aparaturą badawczą, jest Laboratorium Oceny i Analiz Mleka. Laboratorium wykonuje podstawowe analizy mleka w zakresie cech fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. W 2009 roku powołano Pracownię Mikrobiologii i Genetyki Molekularnej

Dorobek naukowy i dydaktyczny Zakładu obejmuje blisko 800 oryginalnych rozpraw naukowych opublikowanych w pismach krajowych i zagranicznych, ponad 60 wydawnictw zwartych o charakterze dydaktycznym i naukowym (w tym 20 podręczników, 21 skryptów, 8 przewodników do ćwiczeń, 10  nnych opracowań zwartych). W okresie minionego 60-lecia wypromowano ponad 550 magistrantów, 75 osób uzyskało stopień doktora i 10 doktora habilitowanego. Siedmiu z nich otrzymało nominacje profesora tytularnego.

Łącznie w Zakładzie pracuje 10 osób, w tym 5 nauczycieli akademickich, oraz 4 doktorantów. W serdecznej pamięci zachowujemy również naszych współpracowników: doc. dr. hab. Lewtera Szyszkowskiego (zmarł w 1990 r.) i zasłużonego profesora Aleksandra Dobickiego (zmarł w 2007 r.).

 

Godności i ważniejsze funkcje pełnione przez pracowników Zakładu   załącznik

Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe   załącznik

Publikacje naukowe   załącznik

Projekty badawcze   załącznik

Baza naukowo-badawcza   załącznik

Zajęcia dydaktyczne   załącznik

Książki i skrypty   załącznik

Tytuły prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich   załącznik

Wykaz zrealizowanych prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich w latach 2016-2018 - Prof. dr hab. Marian Kuczaj   pdf

Udział pracowników w organizowanych konferencjach i sympozjach    załącznik

Studenckie Koło Naukowe Hodowców Bydła   załącznik