Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
 Studia podyplomowe

 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi 

Kierownik – dr hab. Krzysztof Borysławski prof. nadzw.

e-mail: podyplomowe.gerontologia@upwr.edu.pl
tel. 71 320-5889

 


Nabór na rok akademicki 2016/2017 otwarty do 14 października 2016 r.


KONTAKT

Sekretariat studiów:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław

podyplomowe_cku@upwr.edu.pl
tel. 71 320 10 01INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Na studia podyplomowe mogą zapisać się osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie). Szczegółowe kryteria są sprecyzowane w rozdz. 3, § 6 załącznika nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r.

Rozpoczęcie edycji 2016/2017 planuje się na listopad 2016 r. Studia będą uruchomione przy zgłoszeniu się minimum 40 osób.

Studia trwają 2 semestry (łącznie 240 godzin). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu.

Nabór trwa do 14 października 2016 r. i najpóźniej w tym terminie należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 50,00 PLN, na konto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

PKO BP SA Wrocław nr: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

z dopiskiem: studia podyplomowe Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Należy złożyć w sekretariacie studiów komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

  • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
  • wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług edukacyjnych (druk do pobrania) w 2 egemplarzach
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej lub jego odpis i kserokopia tego dokumentu
  • kserokopię dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia
  • potwierdzenie dokonania wymaganych opłat

Odpłatność za studia wynosi 2800,00 zł (dwa semestry) z możliwością rozłożenia na 2 raty.

Warunkiem ukończenia Studiów Podyplomowych jest: zaliczenie wszystkich przedmiotów,  złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego. Do egzaminu końcowego może przystąpić student, który spełnił wymagania formalne opisane w Regulaminie Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r.). Egzamin dyplomowy polega na krótkim zreferowaniu głównych problemów opisanych w pracy dyplomowej i udzieleniu odpowiedzi na pytania związane tematycznie z pracą dyplomową. Z egzaminu dyplomowego student otrzymuje jedną ocenę. Na ocenę końcową studiów wpływa w 25% ocena z egzaminu dyplomowego i w 75% średnia ocen z wszystkich przedmiotów zawartych w planie studiów.

 


 

CEL STUDIÓW  I  PROGRAM KSZTAŁCENIA wejście

 TERMINY I  HARMONOGRAMY ZJAZDÓW  w przygotowaniu