ZootechnikaForma i rodzaj studiów

Na kierunku zootechnika prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia 1,5- roczne studia magisterskie.

 Na studiach stacjonarnych realizowane są następujące specjalności:

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
  • Hodowla i użytkowanie koni
  • Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
  • Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

Na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia realizowana jest jedna specjalność:

  • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich.
  • Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe zostanie uruchomiona już w roku akademickim 2014/2015

 Sylwetki absolwentów wyszczególnionych wyżej specjalności:

 Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich

Specjalność przygotowuje absolwenta do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Po ukończeniu specjalności absolwent zna obowiązujące ustawodawstwo krajowe i unijne w zakresie hodowli i systemów utrzymania zwierząt.

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę ekonomiczną dotyczącą utrzymania zwierząt, marketingu, zarządzania, handlu produktami rolno-spożywczymi, która jest niezbędna w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej. Absolwent potrafi zbadać i ocenić efektywność prowadzonego agrobiznesu na bazie produkcji zwierzęcej, umie stworzyć i kierować bazą agroturystyczną ponadto zna organizację i otoczenie rynkowe jednostek agrobiznesu i potrafi nimi zarządzać.

Posiada wiedzę pozwalającą na podjęcie samodzielnej pracy w fermach przemysłowych i gospodarstwach rodzinnych oraz instytucjach, organizacjach i firmach związanych z produkcją zwierzęcą. Absolwent może prowadzić również doradztwo z zakresu utrzymania, hodowli i pielęgnacji zwierząt gospodarskich. Absolwent jest również przygotowany do prowadzenia badań naukowych i może ubiegać się o podjęcie studiów III stopnia w zakresie hodowli zwierząt.

Hodowla i użytkowanie koni

Specjalność przygotowuje absolwenta do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i użytkowaniem koni. Po ukończeniu specjalności, absolwent zna obowiązujące przepisy w zakresie dobrostanu koni. Posiada wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w Związkach Hodowców Koni, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkich Związkach Jeździeckich. Ma wiadomości niezbędne do założenia własnej hodowli koni lub hipicznego ośrodka sportowo – rekreacyjnego albo gospodarstwa agroturystycznego Specjalność daje też podstawy umiejętności sędziowskich i instruktorskich oraz możliwości zdobywania zawodowych uprawnień w tym zakresie. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia prac naukowo-badawczych i może starać się o podjęcie studiów doktoranckich w zakresie hipologii.

Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących

Absolwent specjalizacji posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli oraz kształtowania warunków utrzymania różnych gatunków zwierząt towarzyszących człowiekowi, a także zwierząt wolno żyjących.

Absolwent potrafi prowadzić pracę hodowlaną, z zachowaniem zmienności wewnątrzgatunkowej i bioróżnorodności w obrębie poszczególnych gatunków zwierząt towarzyszących i wolno żyjących. Potrafi dostosować procedury hodowlane do predyspozycji poszczególnych gatunków.

Pozyskana wiedza umożliwia mu tworzenie systemów chowu gatunków zwierząt uznawanych za wolno żyjące. Potrafi powiązać systemy chowu zwierząt ze specyfiką środowiska naturalnego. Jest specjalistą z zakresu żywienia i pielęgnacji różnych gatunków zwierząt towarzyszących i wolno żyjących. Umie zachować i wykorzystywać uwarunkowania kulturowe i etyczne, a także estetyczne.

Absolwent może prowadzić doradztwo z zakresu utrzymania, hodowli i pielęgnacji zwierząt towarzyszących człowiekowi (psy, koty, fretki, szynszyle, ptaki ozdobne i wiele innych) oraz zwierząt wolno żyjących. Może także podejmować pracę w: specjalistycznych ośrodkach hodowlanych, fermach zwierząt, ogrodach zoologicznych, Lasach Państwowych – jako specjalista ds. hodowli zwierząt leśnych, a także pełnić funkcje kierownicze lub specjalistyczne w różnych instytucjach i placówkach zajmujących się zwierzętami towarzyszącymi, np. w schroniskach dla zwierząt, hotelach dla zwierząt, zwierzętarniach przy instytutach i laboratoriach badawczych, uczelniach medycznych, kierowanie działaniami „policji dla zwierząt” itp.

Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu podstaw fizjologicznych budowy i funkcjonowania przewodu pokarmowego zwierząt oraz wykorzystania składników pokarmowych. Umie bilansować dawki pokarmowe dla dowolnego gatunku zwierząt, a także przeprowadzić optymalizować skład mieszanek i premiksów dla tych zwierząt. Posiada wiedzę z zakresu podstaw prawa paszowego. Absolwent zna rodzaje oraz działanie dodatków paszowych i potrafi je wykorzystać przy opracowywaniu mieszanek pasz treściwych i premiksów. Umie określać właściwości fizyczne i technologiczne pasz oraz czystość mikrobiologiczną i znaczenie substancji antyżywieniowych niezbędne przy wykorzystaniu surowców w przemyśle paszowym. Posiada wiedzę dotyczącą technik wytwarzania mieszanek paszowych (granulacji, ekspandowania, ekstruzji, mikronizacji, natłuszczania) oraz procesów obróbki komponentów paszowych (czyszczenia, śrutowania, obłuszczania). Potrafi kontrolować jakość produkowanych mieszanek.

Absolwent może być zatrudniony w firmach produkujących pasze, premiksy i dodatki paszowe. Może podejmować pracę w laboratoriach związanych z przemysłem paszowym oraz prowadzić doradztwo z zakresu żywienia zwierząt.

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia badań żywieniowych na zwierzętach i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.