BiologiaNa kierunku biologia prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
2- letnie magisterskie.

 Na studiach stacjonarnych realizowane są następujące specjalności:

  • Biologia środowiskowa
  • Biologia Człowieka
  • Techniki laboratoryjne w biologii

 

 Sylwetki absolwentów wyszczególnionych wyżej wymienionych specjalności:

 Biologia Człowieka

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności biologia człowieka posiada wiedzę o budowie i funkcjonowaniu człowieka jako jednostkowej struktury biologicznej a także jako istoty społecznej będącej częścią większej grupy. Orientuje się w złożonych regułach i prawidłowościach funkcjonowania człowieka w czasie i w przestrzeni oraz relacjach społecznych mających podłoże biologiczne.

Na gruncie szerokiej wiedzy ogólnobiologicznej powinien posiadać szczegółową wiedzę z anatomii i fizjologii, genetyki i chorób genetycznych, filogenezy i ontogenezy, ekologii i biologii populacji ludzkich współczesnych i historycznych, mieć opanowane podstawy higieny i promocji zdrowia oraz zachowań człowieka i innych Naczelnych a także funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym. Absolwent opanował i rozumie w rozszerzonym zakresie problemy ewolucji i funkcjonowania człowieka i społeczności, posiada umiejętności zawodowe (prace w szkołach wyższych i ogólnokształcących, laboratoriach doświadczalnych i kontrolno-diagnostycznych), ma możliwość podejmowania studiów trzeciego stopnia i wykonywania pracy naukowej.

Ze względu na interdyscyplinarność specjalności może współdziałać z innymi dyscyplinami jak np. archeologia, psychologia i pedagogika, medycyna sądowa i kryminalistyka, medycyna (antropologia kliniczna) oraz kultura fizyczna i socjologia.

Biologia środowiskowa

Absolwent studiów drugiego stopnia ze specjalnością biologia środowiskowa powinien mieć zasób wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu biocenoz, ekosystemów i całej biosfery w oparciu o gruntową znajomość gatunków ważnych z ekologicznego punktu widzenia i środowiska ich życia. Powinien posiadać wiedzę umożliwiającą racjonalne gospodarowanie zasobami biologicznymi oraz poznać zasady i sposoby monitorowania stanu środowiska przyrodniczego i jego ochrony.

Absolwent powinien opanować wiedzę w zakresie bioróżnorodności (ornitologia, teriologia, entomologia), ekologii ekosystemów (szczególnie ekosystemów leśnych, agrocenoz i ekosystemów wodnych), ekologii behawioralnej i ewolucyjnej; hydrobiologii, ekotoksykologii, biogeografii, ochrony przyrody i bioetyki. Student powinien opanować podstawy analityki skażeń środowiskowych, terenowe metody identyfikacji ważnych ekologicznie gatunków roślin i zwierząt; metody populacyjnych badań ilościowych (szacowanie liczebności, dominacji, zagęszczeń etc.), bioindykacji i monitoringu środowiskowego. Absolwent powinien również umieć zwaloryzować dowolne środowisko przyrodnicze i w razie potrzeby umieć je poddać pod ochronę prawną.

Absolwent zna współczesne trendy i problematykę w ekologii, ochronie środowiska i w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt w Polsce, Unii Europejskiej oraz na świecie. Wyróżnia się w społeczeństwie w pełni ukształtowaną postawą proekologiczną. Posiada umiejętności zawodowe (praca w szkołach różnego szczebla, na uczelniach, muzeach, w samorządach regionalnych, w administracji rządowej i pozarządowej; w parkach narodowych i innych placówkach związanych z ochrona przyrody); ma możliwości podjęcia studiów III stopnia w zakresie synekologii lub autekologii (zwłaszcza ekologii ptaków, ssaków i ryb). Interdyscyplinarny charakter specjalności pozwala na współpracę w zakresie takich przedsięwzięć jak: turystyka (zwłaszcza eko- i agroturystyka), hydrologia, rolnictwo,  rybactwo, leśnictwo, łowiectwo, medycyna (fitoterapia), urbanistyka, planowanie przestrzenne, administracja rządowa.  

Techniki laboratoryjne w biologii

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności techniki laboratoryjne w biologii posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik mikroskopowych, technik rekonstrukcji filogenezy, bioinformatyki, analityki laboratoryjnej, technik hodowli komórkowej i tkankowej, technik analitycznych w hydrobiologii i ekotrofologii, genomiki porównawczej, metod analizy i oceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych w zakresie technik laboratoryjnych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent posiada szeroką wiedzę w zakresie metodologii i statystyki w naukach biologicznych, a także w zakresie bioinformatyki. Zna podstawy analityki oraz analitykę szczegółową, chemię analityczną, techniki mikroskopowe z użyciem mikroskopów optycznych, elektronowych, technik utrwalania i barwienia preparatów, technik hodowli in vitro. Posiada praktyczną znajomość technik znakowania cząstek biologicznych, hodowli komórkowej i tkankowej, technik rekonstrukcji filogenezy, technik analitycznych w hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem hydrochemii, metod analitycznych w ekotrofologii oraz podstawy ekotoksykologii i biotechnologii rozrodu zwierząt.

Absolwent opanuje techniki, które umożliwią podjęcie pracy w laboratoriach o różnych profilach. Opanowana wiedza pozwoli na szybkie i łatwe poszerzanie wiedzy oraz umiejętności związaną ze szczegółową specjalizacją w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, laboratoriach przemysłowych, ochrony środowiska, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu paszowego i spożywczego, administracji oraz w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy itp.

Absolwenci drugiego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich.