Biologia człowiekaNa kierunku biologia człowieka prowadzone są studia stacjonarne drugiego stopnia
2- letnie magisterskie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku biologia człowieka posiada wiedzę o budowie i funkcjonowaniu człowieka jako jednostkowej struktury biologicznej a także jako istoty społecznej będącej częścią większej grupy. Orientuje się w złożonych regułach i prawidłowościach funkcjonowania człowieka w czasie i w przestrzeni oraz relacjach społecznych mających podłoże biologiczne.

Na gruncie szerokiej wiedzy ogólnobiologicznej powinien posiadać szczegółową wiedzę z anatomii i fizjologii, genetyki i chorób genetycznych, filogenezy i ontogenezy, ekologii i biologii populacji ludzkich współczesnych i historycznych, mieć opanowane podstawy higieny i promocji zdrowia oraz zachowań człowieka i innych Naczelnych a także funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym. Absolwent opanował i rozumie w rozszerzonym zakresie problemy ewolucji i funkcjonowania człowieka i społeczności, posiada umiejętności zawodowe (prace w szkołach wyższych i ogólnokształcących, laboratoriach doświadczalnych i kontrolno-diagnostycznych), ma możliwość podejmowania studiów trzeciego stopnia i wykonywania pracy naukowej.

Ze względu na interdyscyplinarność specjalności może współdziałać z innymi dyscyplinami jak np. archeologia, psychologia i pedagogika, medycyna sądowa i kryminalistyka, medycyna (antropologia kliniczna) oraz kultura fizyczna i socjologia.