BioinformatykaNa kierunku Bioinformatyka prowadzone są studia stacjonarne drugiego stopnia 2- letnie magisterskie

Realizowane są następujące specjalności:

  • Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne
  • Techniki programistyczne w biologii molekularnej

Sylwetki absolwentów wyszczególnionych wyżej wymienionych specjalności:

Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne ma wykształcenia zarówno praktyczne, jak i ukierunkowane na prowadzenie badań naukowych w dziedzinie biostatystyki i bioinformatyki. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie analizy różnorodnych struktur danych spotykanych w bioinformatyce. Szczególny nacisk dydaktyczny jest położony na umiejętności z zakresu metodycznego obejmujące analizę statystyczną danych oraz z zakresu technicznego obejmującego programowanie – oba w doniesieniu do systemów biologicznych. Absolwenci są zatem szczególnie dobrze przygotowani do zatrudnienia jako specjaliści w dziedzinie bioinformatyki. Poza tym, z uwagi na programistyczny charakter studiów, absolwenci są również atrakcyjni dla branży IT, jako programiści.

Techniki programistyczne w biologii molekularnej

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności Techniki programistyczne w biologii molekularnej będą mieli umiejętności i kompetencje w dziedzinie informatyki stosowanej w biologii, ze szczególnym uwzględnieniem danych pochodzących z technik laboratoryjnych wysokiej przepustowości, oraz w biotechnologii. Studenci będą potrafili stworzyć de novo lub dostosować istniejące narzędzia programistyczne do przetwarzania wielkoskalowych danych biologicznych. Absolwenci są zatem szczególnie dobrze przygotowani do zatrudnienia jako specjaliści analizy danych w laboratoriach generujących wielkoskalowe dane biologiczne. Poza tym, z uwagi na programistyczny charakter studiów, absolwenci są również atrakcyjni dla branży IT, jako programiści.

Student podczas studiów na kierunku BIOINFORMATYKA uzyskuje wiedzę z bioinformatyki, biologii (głównie genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania.  Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.

Absolwenci drugiego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich.