ZootechnikaForma i rodzaj studiów

 

Studia stacjonarne:

 • pierwszego stopnia: 3,5 - letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia: 1,5 - roczne magisterskie, specjalności:
  • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
  • Hodowla i użytkowanie koni
  • Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
  • Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

 

Studia niestacjonarne:

 • pierwszego stopnia: 4 - letnie inżynierskie
 • drugiego stopnia: 1,5 - roczne magisterskie, specjalność:
  • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich
  • Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe zostanie uruchomiona już w roku akademickim 2014/2015

 

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje kształcenie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych: biofizyka, botanika z fizjologią roślin, anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, biochemia, mikrobiologia, genetyka, higiena i dobrostan zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego; chów i hodowla koni, bydła, trzody chlewnej, drobiu, owadów użytecznych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest specjalistą z zakresu chowu i hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, posiada gruntowną wiedzę w zakresie technologii ich utrzymania, hodowli i żywienia oraz oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego; zna podstawy produkcji roślinnej, projektowania produkcji zwierzęcej, organizacji pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, prowadzenia gospodarstw wielkotowarowych i gospodarstw rodzinnych, posiada również podstawy prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zootechniki i ogólnej wiedzy rolniczej. Potrafi posługiwać się techniką komputerową obejmującą tworzenie i obsługę komputerowych baz danych, przetwarzanie tekstów, prezentację komputerową, wykorzystanie różnych pakietów statystycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji związanej z rolnictwem, doradztwem rolniczym, w nadzorze hodowlanym i w służbach inseminacyjnych, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami pochodzenia zwierzęcego; do prowadzenia gospodarstw rolniczych, potrafi również kierować zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji poprzez stronę internetową uczelni oraz uiszczenie opłaty administracyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W ustalaniu rankingu kandydatów na kierunku zootechnika bierze się pod uwagę następujące przedmioty rekrutacyjne: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, zasady elektronicznej rejestracji kandydatów, terminy składania dokumentów znajdziesz na stronie http://www.up.wroc.pl/kandydaci/.