BiologiaForma i rodzaj studiów

Studia stacjonarne:

  • pierwszego stopnia: 3 - letnie licencjackie
  • drugiego stopnia: 2 - letnie magisterskie, specjalności:
    • Biologia środowiskowa
    • Biologia Człowieka
    • Techniki laboratoryjne w biologii

 Program studiów pierwszego stopnia obejmuje kształcenie z zakresu nauk biologicznych: biofizyka, zoologia z elementami ekologii, anatomia zwierząt, biochemia, mikrobiologia, matematyka, antropologia, zoologia ogólna, botanika systematyczna, biologia komórki, fizjologia roślin i zwierząt, ekologia.

 Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich jest wyposażony w wiedzę obejmującą główne dyscypliny biologiczne, opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych. Nabyte umiejętności powinny pozwolić każdemu absolwentowi na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy wraz z posługiwaniem się słownictwem specjalistycznym z zakresu Biologii. Kompetencje merytoryczne powinny umożliwiać podejmowanie pracy zawodowej w szkolnictwie, administracji i placówkach naukowo-badawczych.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji poprzez stronę internetową uczelni oraz uiszczenie opłaty administracyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W ustalaniu rankingu kandydatów na kierunku biologia bierze się pod uwagę następujące przedmioty rekrutacyjne: język polski, język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, zasady elektronicznej rejestracji kandydatów, terminy składania dokumentów znajdziesz na stronie http://www.up.wroc.pl/kandydaci/.