Biologia człowiekaForma i rodzaj studiów

Na kierunku biologia człowieka prowadzone są studia stacjonarne:

  • pierwszego stopnia 3-letnie licencjackie.

Kierunek jedyny w Polsce. Biologia człowieka (antropologia fizyczna) jest nauką interdyscyplinarną.

Program studiów obejmuje poza wiedzą ogólnobiologiczną wiele ciekawych, specjalistycznych przedmiotów pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych). Wskazane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia, m.in. w: firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i komórkach BHP przy wielu zakładach pracy. Antropolodzy fizyczni czyli absolwenci biologii człowieka oceniają wiek i płeć oraz wykonują rekonstrukcje twarzy na podstawie czaszki, identyfikują osobnika na podstawie szczątków szkieletu i innych śladów biologicznych, używając metod dermatoglifiki, cheiloskopii, otoskopii czy ichnografii. Dla absolwenta tego kierunku studiów miejscem pracy są także poradnie medyczne oraz  instytuty socjologiczne. Antropolog fizyczny bierze udział w projektowaniu nowych i korekcji istniejących stanowisk pracy pod kątem obciążenia fizycznego oraz psychicznego oraz wynikających z tego skutków zdrowotnych, a także ocenia parametry materialne środowiska pracy pod względem przystosowania do właściwości psychofizycznych człowieka, może również być przydatny przy określaniu tzw. rozmiarówki odzieży szytej na skalę przemysłową. Posiadana wiedza pomocna jest również w demografii i epidemiologii. Wykonuje on oceny i prognozy skutków demograficznych wynikających z międzypokoleniowych zmian stanu biologicznego. Szacuje wskaźniki określające stan zdrowotny populacji współczesnych i pradziejowych oraz ich związek z warunkami środowiskowymi. Specjalista biologii człowieka jest także niezbędny przy wykonywaniu prac budowlanych wymagających odkrywek archeologicznych. Obecność antropologa przy eksploracji nekropolii jest wymogiem ustawowym.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, zasady elektronicznej rejestracji kandydatów, terminy składania dokumentów znajdziesz na stronie http://www.up.wroc.pl/kandydaci/.